Jak se správně bránit exekuci?

Panu Dvořákovi byla doručena tlustá zásilka od exekutora. Že by se mohl dostat do takové situace, si pan Dvořák nepřipouštěl. Žádného dluhu si nebyl vědom. Po otevření obálky zjistil, že nezaplatil povinné ručení za svůj osobní automobil. Dlužná částka činí včetně nákladů za soudní spor a za exekuci bezmála 30 000,00 Kč. Co za dané situace dělat, anebo ještě lépe, jak uvedené situaci předcházet.

 

Nejdůležitější prevencí je být kontaktní. Tedy řádně přebírat doručované písemnosti. Velcí věřitelé, v našem případě Česká kancelář pojistitelů, ale i zdravotní pojišťovny nebo banky, vždy upomínají o zaplacení dlužné částky. Pokud je na upomínku reagováno, zpravidla nedochází k soudnímu sporu.

Aktivním je třeba být i v rámci soudního sporu. Neboť jedině zde se otevírá prostor pro veškeré námitky, kterými lze zpochybnit důvod vzniku dluhu či výši dluhu. Jen v rámci soudního sporu lze předložit útržky složenek, kdy a jaká částka byla na tvrzený dluh zaplacena. Pan Dvořák mohl též uvést, že vozidlo před dvěma roky prodal a povinné ručení měl hradit nový vlastník vozidla.

„Bez rozhodnutí soudu není exekuce“ připomněla JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4. Pro vedení exekuce je rozhodující, zda bylo soudem již pravomocně rozhodnuto o povinnosti zaplatit. Co je třeba zdůraznit, tak se již nepřezkoumá správnost vydaného rozhodnutí či rozsah provedeného dokazování. Pokud se pan Dvořák nebránil před soudem, nemůže soudem nalezené právo zpochybnit ani v rámci exekuce.

Důležité je tedy být aktivní a komunikovat se svými věřiteli. Pokud není možné na výzvu dluh zaplatit a nepodaří se nalézt shodu na jiné lhůtě splatnosti, tak je nutné vystoupit před soudem a uvést skutečnosti, které zpochybňují existenci dluhu. V rámci samotné exekuce již existenci dluhu nelze zpochybnit. Neznamená to však, že by pan Dvořák ztratil všechny prostředky obrany. Ty se jen přizpůsobují povaze exekučního řízení.

Pan Dvořák může jednak zpochybnit výši vymáhané částky. Dále může žádat o pozastavení exekuce.

V prvním případě pan Dvořák tvrdil, že náklady exekuce jsou příliš vysoké. Dovolat se správného výpočtu nákladů exekuce lze tzv. námitkami proti příkazu k úhradě nákladů. Jde o listinu, kterou exekutor doručuje do vlastních rukou a předkládá zde výpočet své odměny, náhrady hotových výdajů a náhrad nákladů věřitele za zastoupení advokátem. V této listině také vždy musíte nalézt zdůvodnění výše nákladů.

Pokud by se pan Dvořák nacházel v tíživé sociální situaci, například z důvodu ztráty zaměstnání nebo protože utrpěl vážné zranění, mohl by žádat o odklad exekuce. Tedy bezprostřední dopady exekuce lze dočasně odvrátit, pokud se dlužník ocitne přechodně v tíživém postavení. Takovou situaci si však nesmí způsobit sám. Náš pan Dvořák by tedy nemohl žádat o odklad exekuce, pokud by si zranění způsobil jako řidič vozidla v podnapilosti.

Kdy a jaké způsoby procesní obrany zvolit není v rámci exekuce jednoduché. Je však třeba si uvědomit, že i v rámci exekuce má dlužník svá práva. To bylo důvodem, proč JUDr. Jana Tvrdková rozšířila své služby o právní pomoc poskytovanou dlužníkům.

www.tvrdkova.cz