Jak si profesionálních řidičů nákladních vozidel cení státní úředníci na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Vám přináší následující korespondence, která byla zaměřena na to, že řidiči autobusů a opraváři autobusů byli převedeni do 5. skupiny prací. Na ostatní řidiče nákladních vozidel se všichni jako vždy vykašlali.

Chyba je ale také na straně samotných řidičů, jak je napsáno i v poslední odpovědi MPSV, protože se neumí sjednotit a táhnout za jeden provaz. Naše Sdružení řidičů CZ, z.s. se zde 7 let snažilo hájit zájmy řidičů a výsledek? Petici na přeřazení VŠECH řidičů nákladních vozidel a autobusů podepsalo pouze 2500 osob - po 3letém sbírání podpisů. K projednání petice ve sněmovně je však zapotřebí minimálně 10 000 podpisů.

 

 

 

1.odpověď:

 

Věc: Skupina prací řidiče kamionu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zabezpečuje především úkoly vyplývající z jeho kompetence stanovené zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mezi něž nepatří oprávnění vydávat závazné výklady právních předpisů, ani poskytovat právní služby; k této činnosti není ani personálně vybaveno. Nemůže ani přebírat odpovědnost za správnou aplikaci právních předpisů zaměstnavatelem. Můžete se však obrátit na Státní úřad inspekce práce nebo na územně příslušný oblastní inspektorát práce, který podle § 4 odst. 2 písm. d) a § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zaměstnancům a zaměstnavatelům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, tedy i v záležitostech týkajících se zařazování do skupin prací.
K Vašemu dotazu proto Ministerstvo práce a sociálních věcí pouze obecně sděluje, že z okruhu prací spočívajících v řízení, údržbě a opravách silničních motorových vozidel je v oblasti dopravy ve II. části přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zařazena do 3. skupiny tato činnost týkající se vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t.
S účinností od 1. 1. 2017 se z této skupiny vyčlenily práce spočívající v řízení, údržbě a opravách nejnáročnějších typů motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, která jsou určena pro přepravu více než 16 osob, a pro jejichž řízení se vyžaduje řidičské oprávnění skupiny D. Tato práce byla po zhodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti zástupci sociálních partnerů, krajů a příslušných státních orgánů zařazena do 5. skupiny.
Potřeba zhodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jiných prací, spočívajících například v řízení, údržbě a opravách kamionů nebyla Ministerstvem práce a sociálních věcí ze stany příslušných orgánů a organizací dosud zaznamenána. Zařazení ostatních prací do skupin se tedy v souvislosti se zařazením řidičů autobusů do vyšší skupiny nemění.
                                                                  Mgr. Petr Schweiner v.r.                                                                                                                
                                               zástupce ředitele odboru pracovněprávní legislativy
 
2.odpověď:
 
 
Věc: Skupina prací řidiče kamionu
K Vašemu doplňujícímu dotazu na zařazení řidičů do skupin Ministerstvo práce         a sociálních věcí sděluje, že k řešení otázek odměňování zaměstnanců v oblasti linkové autobusové dopravy přistoupili vrcholní představitelé zaměstnanců (Odborový svaz dopravy), zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy), krajů a státu (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí) pod vlivem akutní situace, která zde nastala ve druhé polovině loňského roku. Zvýšené zařazení řidičů autobusů do vyšší skupiny prací bylo odůvodňováno především vysokou přímou odpovědností za zdraví a bezpečnost velkých skupin přepravovaných osob, pohybem ve velmi intenzivním a stále narůstajícím silničním provozu nebo po rozměrově poddimenzovaných pozemních komunikacích.
Svoji úlohu sehrála i organizační připravenost odborových orgánů, které tyto požadavky prosazovaly. Jednání se nezabývala vztahy k zařazení dalších skupin prací a dosud nebyl Ministerstvem práce a sociálních věcí ze stany příslušných orgánů a organizací žádný podobný požadavek zaznamenán.
 S pozdravem
 
                                                                    Mgr. Petr Schweiner  v.r.  
                                               zástupce ředitele odboru pracovněprávní legislativy
 
 

 

Korespondenci jsme dostali od řidiče kamionu k publikování.