Peripetie jménem petice

     Chtěl bych krátce shrnout vše, co jsme si s naší Peticí proti přetíženým vozidlům zažili od počátku akce, až do jejího ukončení. Asi nikoho z nás nenapadlo, co všechno budeme ochotni podniknout kvůli zavedení odpovědnosti i pro odesílatele při přetížení vozidla. Začali jsme tedy sbírat podpisy na všech „kamioňáckých“ internetových diskuzích. Objeli jsme všechny „truckerské“ akce v republice, telefonovali a psali každému, kdo se zabývá dopravou, ale i všem poslancům, senátorům, hejtmanům, náměstkům, dohromady téměř 360 e-mailů. Mezi řidiči to sice moc velký ohlas nemělo, i když jsme tuto petici založili právě kvůli nim. Navázali jsme také úspěšnou spolupráci s časopisem Truck magazín a šéfredaktorem panem Řepou. Oslovili jsme i Česmad Bohemia. Zásadní zkušeností byla pro nás účast a prostor na prezentaci našeho návrhu na jednání Rady asociace krajů - výboru pro dopravu v Karlových varech, kde jsme získali příslib podpory. Plni naděje a očekávání jsme ukončili sbírání podpisů a s nadšením odevzdali petici Petičnímu výboru poslanecké sněmovny se 1132 podpisy. Výbor hned druhý den rozhodl o předání petice Hospodářskému výboru k vyjádření. Tím se petice dostala na stůl předsedovi podvýboru pro dopravu pana Bendla. Tam také zůstala dlouhé tři měsíce. Co na tom, že lhůta k vyjádření o petici je 30 dnů. Na naše dotazy nikdo nereagoval. Oslovili jsme tedy asistentku ministra dopravy pana Bárty se žádostí o schůzku, na téma problémy profesionálních řidičů. A za 14 dní jsme se sešli v budově poslanecké sněmovny přímo s panem ministrem Vítem Bártou. Vyslechl naše návrhy k přetěžování vozidel a problémy profesionálních řidičů. Doporučil nás na poslance pana Humla, který s námi bude naše problémy řešit.

 

--------------------------Poznámka Sdružení řidičů CZ, o.s. -----------------------------

Jako sdružení řidičů, musíme vystoupit s prohlášením a vyjádřením podpory jedinému člověku, který byl ochoten přijmout zástupce našeho sdružení a jednat s námi o problémech řidičů v České republice. Tím jediným člověkem je pan ministr dopravy Vít Bárta.
Nikdo jiný z oslovených institucí a osob nebyl ochoten nás přijmout a vyslechnout.

Na základě jednání u pana ministra Bárty, který nás předal panu poslanci Humlovi, se kterým jsme poté řešili detailní problémy řidičů, a to nejen v otázce přetěžování vozidel. Díky panu Humlovi jsme byli jako sdružení přizváni i do poradní komise na ministerstvu dopravy, kde jsme mohli nastínit naše připomínky k novele zákona o pozemních komunikacích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Později ozval se i pan Bendl a přeposlal nám odpověď z ministerstva dopravy, kde nám sdělil, že náš návrh odpovědnosti pro odesílatele, byl již zapracován do chystané novely zákona o pozemních komunikacích. Mezitím jsme se dostali na jednání poradní komise ministerstva dopravy a ministerstva vnitra, která projednala náš návrh. Komise si dala za úkol projednat náš návrh v resortech členů, na obou ministerstvech. Jaký bude výsledný názor komise, se již možná nedozvíme.

Dále jsme zjistili informaci, že společnost Tenzováhy získala atest na svá zařízení a v nejbližší době by měla začít výstavba vážících zařízení. Z celé situace cítíme velký důraz na zavedení právě systému vysokorychlostního vážení, jako všeléku na přetěžování vozidel a velmi malou ochotu zúčastněných, zavést odpovědnost i pro odesílatele, tedy pro toho, kdo zboží nakládá a tudíž má největší možnost zamezit přetěžování, ještě před vyjetím vozidla na pozemní komunikaci. To zcela bez nutnosti budování drahých systémů odhalování přetížených vozidel, o jehož funkčnosti lze přinejmenším pochybovat. Zdárným příkladem je kdysi funkční vážící stanice v Praze na Klíčově.

 

                               Za Sdružení řidičů sepsal Petr Vysoký, František Rokoš a kolektiv

 

                                            ---------------------------------------------------

Pro čtenáře předkládáme k posouzení náš návrh změn v zákoně č.13/1997 Sb.

 

PŘIPOMÍNKY K ZÁKONU 13/1997Sb.

 

ze dne 23. ledna 1997

o pozemních komunikacích

Kontrolní vážení vozidel

§ 38a

(9) Odesílatel nesmí v dokladech, které vydal k přepravované zásilce, uvést nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost.   Odesílatel, nebo firma provádějící nakládku nesmí připustit k nakládce vozidlo (soupravu) jenž by po naložení nákladu překročilo (překročila) největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy) dle § 15 zákona 341/2002 Sb. S vyjímkou vozidel se zvláštním povolením pro nadrozměrnou přepravu nákladu.

                                                                                                    § 38b

 (5) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem 10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona 2) jako přestupek 17) řidiče a též jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.  V případě, že v dokladech k nákladu je uvedena nižší hmotnost, než hmotnost zjištěná při kontrolním vážení budou veškerá porušení včetně sankcí projednána s odesílatelem nebo firmou provádějící nakládku zboží. Řidič i provozovatel vozidla budou oproštěni od kaucí.

                                                                                                    § 38d
  1. (4) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem 10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona 2) jako přestupek 17) řidiče a též jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady vážení.

(4) V případě zjištění překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem 10) při průjezdu místa s vysokorychlostním kontrolním vážením bude vozidlo zodpovědnými orgány odkloněno z trasy na nejbližší místo s nízkorychlostním kontrolním vážením a tam bylo provedeno nové vážení s úplnou kontrolou nákladu.  Toto místo musí být vzdáleno nejvíce do 20km od místa zjištění překročení stanovených hodnot při vysokorychlostním vážení.

 V případě, že v dokladech k nákladu je uvedena nižší hmotnost, než hmotnost zjištěná při kontrolním vážení, budou veškerá porušení, včetně sankcí, projednána s odesílatelem nebo firmou provádějící nakládku zboží. Řidič i provozovatel vozidla budou oproštěni od kaucí.

Správní delikty

§ 42a

Přestupky

(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že

a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu anebo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení,

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo

c) vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem 10) §15/ 341/2002Sb.,

d) pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo

e) vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem 10)§15/ 341/2002Sb., nebo.

                                                                            Sankce dle §42a odst. 7

g) v blokovém řízení do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),

h) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e).

§ 42b

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

                                                                                                    odst.1

r) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem 10),

s) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu 10),

u) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.

 Ideální stav by byl, kdyby vozidlo (souprava), jenž nebude nesplňovat podmínky dané zákonem ohledně nejvyšší povolené hmotnosti, nebylo vůbec připuštěno k nakládce.

                                                                                   Sankce dle §42b odst.5

 (5) Za správní delikt lze uložit pokutu

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), r) a s) s) a u),

e) v příkazním řízení do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r) a s).

                            

                                                                                                § 43    

odst.9

 S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c) a e), pokud prokáže, že odesílatel, firma provádějící nakládku nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést kontrolu hmotnosti zásilky.  

§ 43a

Vybírání kaucí

(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového vozidla

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení,

b) kterému byla v blokovém řízení uložena pokuta za přestupek uvedený v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je důvodné podezření, že uloženou pokutu neuhradí, nebo

 (2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového vozidla, který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení. 

(3) Kauce od řidiče nebude vybrána v případě, že v dokladech k zásilce bude zaznamenána nižší hmotnost zásilky než hmotnost skutečná.

§ 43b

Vracení a propadnutí kaucí

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže

a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno nebo v řízení o přestupku nebyla uložena pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. a),

b) byla uhrazena pokuta uložená v blokovém řízení v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. b), nebo

§ 43c

Zabránění v jízdě

(1) Je-li celník nebo policista oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla kauci podle § 43a a řidič kauci na výzvu celníka nebo policisty nesloží, přikáže celník nebo policista řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a

a) zabrání mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "technický prostředek"), nebo

b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady k vozidlu a k nákladu.

 (2) Náklady spojené s jízdou motorového vozidla do místa odstavení a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele vozidla za motorové vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena

 Vzhledem k problémům při dodržování největší povolené hmotnosti na nápravu u souprav, by bylo vhodné snížit největší povolenou hmotnost těchto souprav tak, aby zatížení na jednotlivou nápravu činilo 8 tun. To znamená, že běžná 5 nápravová souprava by mohla mít maximální celkovou hmotnost 40 tun.

Černá/slabá- původní text zákona

Červeně- nová ustanovení v zákoně týkající se vážení vozidel.

Modrá - připomínky Sdružení řidičů CZ, o.s. k doplnění