Podle posledních informací bude po Belgii a Francii nově i Německo pokutovat provádění běžné týdenní doby odpočinku ve vozidle. Stále se čeká na finální rozhodnutí soudního dvora EU.

Ve věci týdenních odpočinků byly položeny soudnímu dvoru 3 dotazy ze strany belgického státu:

1. Musí být čl. 8 odst. 6 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/20061 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 vykládán v tom smyslu, že běžnou týdenní dobu odpočinku ve smyslu čl. 8 odst. 6 tohoto nařízení nelze trávit ve vozidle?

2. V případě kladné odpovědi na první otázku: porušuje čl. 8 odst. 6 a 8 nařízení (ES) č. 561/2006 ve spojení s článkem 19 téhož nařízení trestněprávní zásadu zákonnosti, zakotvenou v článku 49 Listiny základních práv Evropské unie2 pokud výše uvedená ustanovení nařízení nestanoví výslovný zákaz trávit běžnou týdenní dobu odpočinku ve smyslu čl. 8 odst. 6 tohoto nařízení ve vozidle?

3. V případě záporné odpovědi na první otázku: Umožňuje nařízení č. 561/2006 v tomto případě členským státům, aby ve svém vnitrostátním právu stanovily zákaz trávit běžnou týdenní dobu odpočinku ve smyslu čl. 8 odst. 6 tohoto nařízení ve vozidle?

Více zde:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177866&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=176487

Generální advokát Soudního dvoru na následující dotazy odpověděl:

1.      Článek 8 odst. 6 a 8 nařízení č. 561/2006 je třeba vykládat tak, že řidič nesmí trávit běžné týdenní doby odpočinku ve smyslu čl. 8 odst. 6 tohoto nařízení ve vozidle.

2.      Při posuzování druhé otázky nevyšla najevo žádná skutečnost, která by měla vliv na platnost čl. 8 odst. 6 a 8 ve spojení s článkem 19 nařízení č. 561/2006 s ohledem na zásadu legality trestných činů a trestů vyjádřenou v článku 49 Listiny.

3.      Není namístě odpovídat na třetí otázku.

Více zde:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187381&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=496504

Docela zajímavé rozhodnutí, které znepříjemní život mnoha řidičům. Jestli to je z pohledu řidiče správné nebo ne, záleží na každém z vás, každý má jiné priority. Jediné co je jisté, je to, že nejde tak ani o blaho řidičů, ale je to jedno z opatření proti sociálnímu dumpingu, kdy si slavné mezinárodní spedice za tiché podpory západních států nejdříve nechaly zavalit dopravní trh levnou pracovní silou a nyní hledají řešení jak vše vrátit do starých kolejí.