Tak je rozhodnuto !!!

Evropský soudní dvůr posvětil zákaz běžného týdenního odpočinku ve vozidle.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl takto:

1)      Článek 8 odst. 6 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 musí být vykládán v tom smyslu, že řidič nemůže trávit běžné týdenní doby odpočinku ve smyslu uvedeného čl. 8 odst. 6 ve vozidle.

2)      Přezkum druhé otázky neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost nařízení č. 561/2006 s ohledem na zásadu zákonnosti v trestní oblasti, zakotvenou v čl. 49 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

Zde je celý rozsudek:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A62016CJ0102&qid=1515009809689&from=CS